Säännöt

Jaakko Ilkka Seura ry:n säännöt

I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §

Yhdistyksen nimi on Jaakko Ilkka Seura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Ilmajoki ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä seuraksi.

2 §

Seuran tarkoituksena on tutkia ja selvittää vuonna 1597 kuolleen nuijapäällikkö Jaakko Ilkan ja hänen jälkeläisten sekä esivanhempien vaiheita, selvittää ja tutkia heidän merkitystä Suomen yhteiskunnalliseen kehitykseen paikallistasolta valtakunnantasolle, selvittää ja tutkia nuijasodan henkistä ja aineellista merkitystä sekä tarkastella niiden vaikutusta asutukseen ja väestöliikkeisiin.

3 §

Seura toteuttaa tarkoitustaan

– järjestämällä kokouksia, jäsentapaamisia, retkeilyjä ja muita seuran tarkoitukseen liittyviä tilaisuuksia,

– keräämällä ja arkistoimalla 2§:ssä mainittua tarkoitusta koskevaa tietoutta,

– selvittämällä ja auttamalla tarkoitusta koskevaa tutkimusta,  

– harjoittamalla seuran tarkoitusta edistävää julkaisutoimintaa sekä saattamalla tutkimustyön tulokset julkisuuteen.

Seura voi perustaa rahastoja, toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia.

Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä ja osakkeita. Seuran tehtäviin ei kuulu jäsenten taloudellinen avustaminen.

II Seuran jäsenet

4 §

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen.

Seuran hallituksen esityksestä voi yleinen kokous kutsua seuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

5 §

Seuraan jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoitettava erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Seuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen kokouksen vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

Seuran jäsenistä tulee seuran hallituksen pitää jäsenluetteloa.

III Hallitus

6 §

Seuran hallitus valitaan seuran varsinaisessa kokouksessa.

Seuran hallituksen toimikausi on varsinaisten kokousten välinen aika. Hallitukseen on jäsenet pyrittävä valitsemaan mahdollisimman kattavasti jäsenistön keskuudesta. Hallitukseen kuuluu vähintään 8 ja enintään 15 neljäksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä ja sama määrä varajäseniä. 

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä niin vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yli puolet jäsenistä on saapuvilla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

7 §

Hallitus voi keskuudestaan asettaa valiokuntia hoitamaan määrättyjä asioita sekä 3-5 jäsenisen työvaliokunnan juoksevia asioita hoitamaan.

8 §

Hallituksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tahi jompikumpi heistä yhdessä seuran sihteerin kanssa.

 IV Seuran tilit

9 §

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle tarkastettaviksi viimeistään huhtikuun kuluessa.

V Seuran kokoukset

10 §

Seuran varsinainen kokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana tammi-syyskuussa joka neljäs vuosi. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu hallituksen päättämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

Seuran ylimääräisiin kokouksiin kutsutaan jäsenet edellä kerrotulla tavalla, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.   

11 §

Seuran varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus,

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,

5. hyväksytään toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta,

6. hyväksytään tilinpäätökset edellisiltä neljältä kalenterivuodelta ja esitetään toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimikaudelle

8. vahvistetaan talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle neljälle kalenterivuodelle,

9. valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavaan varsinaiseen kokoukseen saakka,

10. valitaan varsinainen toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja,

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä hyvissä ajoin kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle.

12 §

Seuran kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, joka on suorittanut jäsenmaksunsa, ja kunniajäsenellä yhtäläinen äänioikeus.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt.  Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

VI Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

13 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu, edellyttäen, että sitä on kannattanut kaksi kolmannesta (2/3) annetuista äänistä.

Seuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä  kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

14 §

Jos seura purkautuu, viimeisessä kokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Seuran arkisto on luovutettava Vaasan maakunta-arkistoon.

15 §

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.

16 §

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.